title Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

        Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden IKSOPAR

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden IKSOPAR Tegels-Sanitair-Tegelmaterialen
ingeschreven bij KvK te Leeuwarden onder nr. 01109866 BTW.nr NL 002249981B61

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van IKSOPAR. Zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een offerte, order en/of opdrachtbevestiging.

Koper: iedere (rechts) persoon die met de verkoper een overeenkomst wenst af te sluiten/dan wel heeft afgesloten.
Verkoper: IKSOPAR, welke de verplichting heeft aanvaard tot het leveren van tegels, sanitair en aanverwante artikelen.

Materialen uit voorraad: Materialen welke in het magazijn op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd.
Materialen op bestelling: Materialen welke voor de koper speciaal worden besteld of gereserveerd. 

Artikel 1 Overeenkomsten
1.1
 Alle door IKSOPAR uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

1.2 IKSOPAR heeft ten alle tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.
1.3. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke of elektronisch bevestiging door IKSOPAR. Indien zodanig bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover IKSOPAR, binnen die termijn, door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
1.4 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn koper en IKSOPAR hieraan gebonden.

Artikel 2 Prijswijzigingen
2.1
 Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van IKSOPAR, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.
2.2 Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

Artikel 3 Betaling, contractuele rente en incassokosten
3.1
 Tenzij anders is overeengekomen:
a. Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden.
b. Materialen op bestelling: 60% dient te worden vooruitbetaald. De overige 40% dient te geschieden binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum via contante betaling of via bankoverschrijving op IBAN rekeningnr. NL83 RABO 0126 2173 86 ten name van IKSOPAR te Sint Nicolaasga.
3.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de koper in verzuim is, worden alle (toekomstige) vorderingen van IKSOPAR op de koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in, zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring. IKSOPAR is in dat geval bevoegd om zijn verplichtingen met betrekking op de overeenkomst op te schorten totdat er alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
3.3 Indien de koper in verzuim is met de (niet tijdige) nakoming van zijn (betalings-)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, incassokosten voor rekening van de koper. De wettelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,- exclusief btw.
3.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de koper wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de koper en de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. IKSOPAR is dan bevoegd om de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te laten gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 4 Leveringstermijn

4.1  Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn.
De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
4.2 Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q.  binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is IKSOPAR gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van IKSOPAR bewijst.
4.4 Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de koper verplicht IKSOPAR zich de materialen op een nader overeengekomen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal 3 maanden

4.5 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het adres van IKSOPAR. Koper is verplicht de zaken zo spoedig mogelijk nadat de zaken gereed staan af te halen.

 

Artikel 5 Aflevering en keuring

5.1 Indien er tussen IKSOPAR en koper is overeengekomen dat IKSOPAR zorg draagt voor de levering van de producten aan het adres van de koper (of een ander door koper aan te wijzen adres). Geldt dat de vrachtbrief dwingend bewijs levert, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van in ontvangstneming door koper van de zaken en hun verpakking uiterlijke goede staat en van het aantal geleverde zaken.

5.2 indien er sprake is van een situatie als in lid 5.1 gaat het risico van de geleverde zaken bij aflevering over op koper.

5.3 Bij aflevering en vóór verwerking of montage van de geleverde materialen, dienen de materialen direct door de koper te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan IKSOPAR. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt 48 uur.

5.4 IKSOPAR bezorgt door heel Nederland, mits het afleveradres te bereiken is via normale verharde wegen, dan wel een voldoende veilig gemaakt terrein (dit laatste ter oordeel van de chauffeur)
5.5 Aflevering geschiedt naast het transportvoertuig. Koper neemt aldaar de zaken in ontvangst.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde en nog niet volledig betaalde materialen blijven eigendom van IKSOPAR.

Artikel 7 Retourzendingen
7.1 Alleen onbeschadigde materialen uit voorraad, kunnen voor zover IKSOPAR de betreffende materialen nog in voorraad houdt, worden teruggebracht. Dit dient te geschieden, in overleg en binnen vier weken na levering in originele, onbeschadigd en complete verpakking tegen de betaalde prijs minus 25% als kosten vergoeding.

7.2 Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

7.3 Kosten voor de retourzending zijn voor de koper.

Artikel 8 Tegels
8.1
 Getoonde monsters in de showroom zijn doorsnee monsters. Monsters op de website en of via mail moeten als indicatief beschouwd worden, aldaar de instelling van de gebruikte monitor sterke invloed heeft op de kleur en structuur van de afbeelding. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
8.2 Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
8.3 Tegels worden geleverd per volle dozen. Het aantal bestelde vierkante meters wordt afgerond op volle dozen.
8.4 Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10m² bedraagt.
8.5 Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteen producten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
8.6 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houden met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
8.7 Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren na levering geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
8.8 IKSOPAR staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van de veranderingen van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

8.9 Eventueel overgebleven tegels worden door IKSOPAR niet retour genomen.

Artikel 9 Annulering
9.1 De koper kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren.

9.2 Annulering van overige materialen kan alleen plaatsvinden in wederzijds overleg, onder vergoeding van 25% van de verkoopprijs.

Artikel 10 Garantie en materiaalfouten

10.1 IKSOPAR is jegens de koper gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
10.2 IKSOPAR kan nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien materialen zijn geleverd onder enig fabriek- of importeurgarantie; de afhandeling van een beroep op garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
10.3 Indien materialen, welke onder fabriek- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor IKSOPAR ontstaan, aan de koper in rekening worden gebracht.

10.4 Garantie geldt niet wanneer:

a. Koper niet heeft gehandeld conform veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die door IKSOPAR en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd.
b. er sprake is van normale slijtage
c. de materialen niet zijn aangebracht in de daarvoor bestemde ruimte(n)
d. aanpassingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd door koper of een derde partij, zonder toestemming van IKSOPAR.
e. de materialen niet goed of niet conform de voorschriften is onderhouden en/of gerepareerd door vakkundige personen.
f. er sprake is van de ongelukken en misbruik van de materialen, zoals (maar niet uitsluitend) scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en-of schuren van objecten.
10.5 Bij recht op garantie omvat de garantie enkel de levering van een nieuw product en/of nieuw onderdeel van het product, tenzij anders is overeengekomen. De garantie omvat geen vergoeding voor de voorrij- en vervangingskosten.


Artikel 11 Geschillen
11.1
 Alle met IKSOPAR aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht.
11.2 Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van IKSOPAR, tenzij IKSOPAR er de voorkeur aan geeft geschillen te laten berechten door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van koper.

 

 

 

 

 


right bottom